[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
บริหารงานทั่วไป
เรื่อง : การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน


 การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน

School Administrational of Third Integration for Instructional Development

used to Students Achievement

 เสกสัณห์  ลุนบง[1]

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารงานโรงเรียน 2) เพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 3) เพื่อศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการ พัฒนาพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้า ฝ่ายวิชาการ ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 237 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  และการจัดกลุ่มย่อย ใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับ เกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ประเด็นเชิงเนื้อหาข้อค้นพบ พร้อมนำเสนอ

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัญหาของการบริหารงานโรงเรียน โดยภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก

2. การพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ได้แก่ การร่วมรู้และร่วมทราบ การร่วมคิดและร่วมพัฒนา การร่วมปฏิบัติและร่วมประเมินผล และมีความเหมาะสมของการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.06 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.62

5. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : การบริหารงานแบบ 3 บูรณาการ, การจัดการเรียนการสอน

Abstracts

           The purpose to studies of 1) the problems of school administration 2) development of 3 integrated school administration 3) teaching and learning performance of teachers, 4) the achievement comparison of students in P.6 and M.3, 5) the contentment of the development of 3 integrated school administration. The sampling of the keys information per 237 persons by the purposive sampling and focus groups. The data collection of the interview, questionnaire, evaluation to data analysis on descriptive statistics, percentage, mean average, standard deviation to analysis of the contents and to presented.

           The results to follows:

           1. The problems of school administration at a high levels.

           2. Development of 3 integrated school administration were to as; sharing and knowing, co-thinking and co-development, and co-operation and evaluation. And the suitability of the development at a high levels.

           3. The teaching and learning performance of teachers at a high levels.

           4. The achievement in 2014 was higher of the students, P.6 on the percentage at 4.06, and the students, M.3 on the percentage at 6.62   

           5. The contentment of the development of 3 integrated school administration at a high levels.

 

Key Words:  The 3 integrated school administration, Instructional.[1] ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

 

| เข้าชม : 450 |
ผู้เขียน : นายประเสริฐ์ โพธิ์ชัย
หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
จันทร์ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้