[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
นโยบายและแผน
เรื่อง : แผนปฏิบัติการปี ๕๙


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา ในงบประมาณปี พ.ศ. 2559 โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น โครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบาย               ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ การขยายโอกาสางการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

               การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จะบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุน จากทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเป้าหมายสูงสุดตามมิติการบริหารราชการ คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมุ่งเน้ให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน  เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและหวังว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 341 |
ผู้เขียน : นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง
หน่วยงาน : สพม. 38
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้