[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
นโยบายและแผน
เรื่อง : นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


การการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านมาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานของ ความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อน การดาเนินงานตามเอกสารฉบับนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน ที่มีส่วนผลักดันให้การกาหนดนโยบายสาเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 341 |
ผู้เขียน : นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง
หน่วยงาน : สพม. 38
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้