[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
นโยบายและแผน
เรื่อง : คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559


  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางในการดเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มคา ประหยัดโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 368 |
ผู้เขียน : นางสาวอุษณีย์ ยิ่งสกุล
หน่วยงาน : สพม.38
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้