[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 29 / ก.ค. / 2559
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 29 / ก.ค. / 2559
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เอกสารประกอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 29 / ก.ค. / 2559
แนวปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เอกสารแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 29 / ก.ค. / 2559
คู่มือจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบมาตรฐานความสามารทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล CEFR
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 29 / ก.ค. / 2559
คู่มือหลักสูตรอาเซียน ASEAN Curriculum Sourcebook ภาษาไทย
เอกสารประกอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>